.

Budynek gospodarczy a odległość od granicy działki

Wysłane przez      mar 19, 2021     Wszystkie
Budynek gospodarczy a odległość od granicy działki

Budynek gospodarczy a odległość od granicy działki

Podczas planowania budowy budynku gospodarczego na działce konieczne jest zachowanie określonych odległości względem działki sąsiedniej. Niezachowanie właściwego dystansu pomiędzy nowym obiektem a granicami działki uznawane jest za samowolę budowlaną. Jaka jest więc prawidłowa odległość budynku od linii granicznych oraz co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji robót? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Ile od granicy można postawić budynek gospodarczy?

Aby móc określić optymalną odległość obiektu gospodarczego od granicy działki, trzeba najpierw poznać jego definicję. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek gospodarczy to: budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych i do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu, służących do obsługi budynku mieszkalnego, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Jak wynika z przedstawionego rozporządzenia, budynki gospodarcze pełnią określoną funkcję – służą najczęściej jako przydomowe magazyny lub warsztaty, a każda zmiana ich przeznaczenia, na przykład na budynek mieszkalny czy obiekt rekreacyjny lub usługowy, wymaga uzyskania stosownej zgody urzędowej. Taki obiekt musi być budowany z zachowaniem odpowiednich odległości względem granic działki oraz innych, znajdujących się w pobliżu obiektów.

budynek gospodarczy w linii ogrodzenia

Budynek gospodarczy – podczas budowy zachowaj odległości

Podstawą prawną, zawierającą szczegółowe wytyczne odnośnie usytuowania różnych budynków, zawierają dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz ze zmianami, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.) oraz uchwały lokalne w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak wynika z przepisów polskiego prawa, jeśli budynek gospodarczy jest usytuowany równolegle względem granicy działki sąsiadującej, można go postawić nie bliżej niż 4 metry od linii granicznej, jeśli na ścianie zwróconej w kierunku sąsiedztwa znajdują się otwory okienne lub drzwiowe – jeżeli zaś nie ma na niej okien ani drzwi, odległość minimalna wynosi wówczas 3 metry. Niezachowanie tych odległości oznacza samowolę budowlaną, a jego konsekwencjami mogą być kary finansowe lub nawet nakaz rozbiórki obiektu wybudowanego niezgodnie z zasadami.

Kiedy można postawić budynek gospodarczy w granicy?

Istnieje kilka wyjątków od wspomnianych wyżej norm. Każda działka ma bowiem swoją specyfikę i zdarzają się sytuacje, gdy w miejscowym planie dopuszczalna jest budowa obiektów o charakterze gospodarczym bezpośrednio na granicy działki. Zdarza się tak, gdy na przykład na sąsiedniej działce istnieją już od dawna budynki gospodarcze, których ściany znajdują się na granicy.

Zachowanie odległości 4 lub 3 metrów od granicy nie jest też zwykle konieczne, jeśli nowy budynek gospodarczy ma być częścią istniejącej już zabudowy, której wysokość nie przekracza 3 metrów. W razie wątpliwości, czy inwestycja w postaci dobudowy jest na danym terenie dopuszczalna, warto zasięgnąć opinii w miejscowym starostwie lub urzędzie gminy. Może się bowiem okazać, że konieczne będzie uzyskanie zgody na odstępstwo od przyjętych prawnie norm lub złożenie w urzędzie zgłoszenia zamiaru budowy.

Odległość budynku gospodarczego od granicy działki – zmiany 2017

W lutym 2016 r. rząd zmodyfikował i uprościł zasady budowy obiektów, takich jak: wolnostojące, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 metra, które od 1 stycznia 2017 nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia w starostwie. 

Obiekty gospodarcze powinny być związane wyłącznie z produkcją rolną lub uzupełniać istniejącą zabudowę zagrodową. Czy w 2017 r. uległy również zmianie zapisy dotyczące odległości budynku gospodarczego w granicy działek?

Budynek na zgłoszenie – ile od granicy?

Mimo znacznego uproszczenia procedur urzędowych w 2017 roku, podczas planowania i stawiania budynków gospodarczych, nadal obowiązują przepisy lokalne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r., w którym określono dopuszczalne odległości pomiędzy obiektami o charakterze gospodarczym a granicami działki. czyli 3 lub 4 metry, w zależności od umiejscowienia otworów okiennych i drzwiowych.

Warto wiedzieć, że istnieją też pewne wyjątki, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość postawienia budynku gospodarczego w odległości 1,5 metra od granicy – jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy na ścianie sąsiadującej nie ma okien ani drzwi. Szczególnym przypadkiem jest budowa obiektu gospodarczego na granicy lasu. W 2018 roku ustalono, że budynek można stawiać 4 metry od linii lasu lub bezpośrednio przy granicy z lasem, w zależności od tego, czy obiekt ma sąsiadować z działką leśną czy wchodzi w jej obręb.