.

Ogrodzenie w prawie budowlanym: co warto o tym wiedzieć?

Wysłane przez      cze 21, 2023     Wszystkie
Ogrodzenie w prawie budowlanym: co warto o tym wiedzieć?

Skąd czerpać wiedzę na temat zagadnień, związanych z prawem budowlanym, ogrodzeniem, furtkami i bramami? Wszystkie najnowsze przepisy i podstawowe kwestie, dotyczące budowy płotów, znajdziesz w następujących aktach:

  • Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

  • rozdziale 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wyżej wymienione akty polskiego prawa znajdziesz na rządowej stronie internetowej, w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. System jest ogólnodostępny i bezpłatny, nie wymaga logowania. To kompendium wiedzy na temat wszystkich, aktualnych zmian, związanych z prawem budowlanym, ogrodzeniem posesji, zasadami montażu elementów ruchomych ogrodzenia itd.

Ogrodzenie: definicja – prawo budowlane

Jaka jest definicja ogrodzenia wg prawa budowlanego? Ustawodawca klasyfikuje je do tej samej kategorii, do której należą place postojowe oraz place pod śmietniki. W Art. 3, punkcie 9. Ustawy Prawo Budowlane pojawia się krótka definicja ogrodzenia: prawo budowlane wskazuje, że jest to urządzenie techniczne i budowlane, związane z obiektem budowlanym.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, jakie materiały możesz stosować do budowy ogrodzenia. Prawo budowlane odnosi się jedynie do aspektów, związanych z bezpieczeństwem, wymiarami i lokalizacją płotu oraz połączonych z nim elementów ruchomych. Jak wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., ogrodzenie musi być bezpieczne – nie powinno stwarzać potencjalnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dopuszczalna, maksymalna wysokość płotu wynosi zaś 2,2 m.

Furtka w ogrodzeniu – prawo budowlane

A co mówi prawo na temat furtek ogrodzeniowych? Z treści Rozdziału 9. § 42. Bramy i furtki wspomnianego już Rozporządzenia dowiesz się, że zarówno furtki, jak i bramy ogrodzeniowe nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji. Ich konstrukcja i sposób montażu powinny odpowiadać potrzebom osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (zapis ten dotyczy furtek, zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych).

furtka stalowa, tania furtka, furtka w ogrodzeniu

Prawo budowlane: ogrodzenie działki – wymiary furtki

W świetle prawa budowlanego furtka w świetle nie powinna być węższa niż 0,9 m. Jest to wartość minimalna, którą ustawodawca określił, mając na względzie potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Jeśli furtka znajduje się na drodze pożarowej, podlega wówczas odrębnym przepisom ochrony przeciwpożarowej.

Tania furtka do ogrodzenia -> furtka panelowa

Brama wjazdowa: prawo budowlane

Do kwestii formalnych, związanych z budową bram na posesjach, odnosi się wspomniany § 42. Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. Co mówi na ten temat prawo budowlane? Brama wjazdowa w świetle powinna mieć szerokość 2,4 m i otwierać się do wewnątrz działki. Ustawodawca nie określa zaś, z jakich materiałów wykonać bramę, czy ma ona być przesuwna, czy skrzydłowa.

Budowa ogrodzenia a prawo budowlane: czy potrzebne pozwolenie?

Jakich formalności musisz dopełnić, planując ogrodzenie działki? Prawo budowlane reguluje również tę kwestię. W Art. 29. pkt. 21. Ustawy Prawo budowlane znajduje się przepis, mówiący o tym, iż budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2 m wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Płoty niższe, nieprzekraczające 2,2 m możesz więc stawiać bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Zanim jednak zaczniesz prace w terenie, upewnij się, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie zawiera innych wytycznych, dotyczących ogrodzeń.

pozwolenie na ogrodzenie, ogrodzenie posesji

Ogrodzenie betonowe a prawo budowlane

Zamierzasz postawić ciężki płot betonowy? Co mówi o nim prawo budowlane? Ogrodzenia nieprzekraczające 2,2 m i niebędące murem oporowym, możesz stawiać bez zgłoszenia i pozwolenia. Nie ma więc znaczenia, czy planujesz montaż lekkiego płotu panelowego, czy ustawienie masywnych przęseł z betonu – zaliczają się one do kategorii ogrodzeń standardowych, których budowa nie wymaga urzędowych zgód.

Płyty betonowe do ogrodzenia -> SPRAWDŹ

Prawo budowlane a wspólne ogrodzenie z sąsiadem

A co zrobić, gdy planujesz postawić płot bezpośrednio przy granicy działki z sąsiadem? Tej kwestii nie reguluje prawo budowlane – ogrodzenie w granicy warto zatem omówić z właścicielami sąsiednich działek. W Art. 154 Kodeksu Cywilnego pojawia się następujący zapis: Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. Ustawodawca wskazuje też, że każdy, kto korzysta ze wspólnego ogrodzenia, zobowiązany jest pokrywać koszty ich utrzymania. W praktyce oznacza to, że warto sporządzić pisemną, sąsiedzką umowę i spisać wszelkie ustalenia, dotyczące budowy płotu.

ogrodzenie z siąsiadem

Prawo budowlane – ogrodzenie od ulicy

Istnieje jeszcze wiele innych zagadnień, związanych z budową płotu, których nie reguluje prawo budowlane. Budowa ogrodzenia od strony ulicy jest właśnie jedną z takich problematycznych kwestii. Więcej informacji i wskazówek, dotyczących zalecanych odległości od dróg, zawiera Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wszelkie wątpliwości, związane z aktualnymi przepisami budowlanymi, wyjaśnisz też w lokalnym urzędzie, u zarządcy drogi lub w wydziale budownictwa miejscowego starostwa.