.

Budowa w granicy działki a zgoda sąsiada – wzór pisma i ważne przepisy

Wysłane przez      mar 18, 2021     Wszystkie
Budowa w granicy działki a zgoda sąsiada – wzór pisma i ważne przepisy

Budowa w granicy działki a zgoda sąsiada – wzór pisma i ważne przepisy

Gdy planujesz budowę domu, garażu lub budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z działką sąsiada, musisz wiedzieć, że polskie prawo ściśle reguluje kwestie minimalnych odległości tego typu obiektów od linii graniczących ze sobą gruntów. Co zrobić, by uniknąć przykrych konsekwencji, w tym sąsiedzkiego konfliktu na drodze sądowej lub kar finansowych za samowolę budowlaną? Podpowiadamy.

Pozwolenie sąsiada na budowę – wzór, czyli o czym warto pamiętać

Szczegółowe wytyczne, dotyczące odległości między budynkami a granicami działek, zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak wynika z przepisów, jeśli na stronie budynku, z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zwróconej w kierunku działki sąsiada, znajdują się otwory okienne lub drzwiowe, wówczas powinien on być oddalony o minimum 4 metry od linii granicznej. Jeżeli strona sąsiadująca z granicą działki nie ma okien ani drzwi, minimalny odstęp wynosi 3 metry. 

Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku budynków gospodarczych, które mogą być postawione na granicy lub do 1,5 metra od niej, jeśli nie przekraczają 3 metrów wysokości oraz 6,5 metra długości. Wyjątki od powyższych zasad regulują przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których bywa dopuszczalna budowa na linii granicznej albo w obrębie 1,5 metra od niej, pod warunkiem, że na ścianie ulokowanej naprzeciw sąsiedztwa nie ma okien ani drzwi. Gdy działka Twojego sąsiada jest działką drogową, zachowanie ustawowych odległości również nie jest wymagane, lecz i w tym przypadku zachowaj ostrożność i zapoznaj się z miejscowym planem.

działka sąsiada, odległość płotu od budynku

Zgoda sąsiada na budowę a obszar oddziaływania obiektu

Gdy budynek, który zamierzasz wybudować na swojej działce, jest zgodny z miejscowym planem i ma zachowane odpowiednie odległości, określone w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r., zwykle nie musisz występować formalnie o zgodę właściciela sąsiadującej działki. Podczas projektowania budynku może się jednak okazać, że obszar oddziaływania planowanego obiektu wykroczy poza obręb Twojej działki – wówczas niezbędne jest pozwolenie na budowę oraz zgoda sąsiada, właściciela gruntu.

Czym jest obszar oddziaływania obiektu? Zgodnie z polskim prawem budowlanym, znowelizowanym 18 września 2020 r., jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W praktyce może się więc okazać, że jeśli Twoje plany budowy kolidują z interesem sąsiada lub obiekt, który zamierzasz postawić, będzie w jakikolwiek sposób wywierał negatywny wpływ na otoczenie (nieprzyjemny zapach, dym lub hałas), konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody właściciela działki graniczącej z Twoją.

Wzór pisma zawierającego pozwolenie sąsiada na budowę

Jakie informacje oraz dane powinny znaleźć się na piśmie, dołączonym do wniosku o pozwolenia na budowę? Kluczowe są tu dwa elementy: oświadczenie sąsiada o zapoznaniu się z planami Twojej budowy oraz o braku zastrzeżeń względem przedstawionych mu dokumentów. Zgoda właściciela pobliskiej działki musi też zawierać jego aktualne dane teleadresowe, datę oraz miejsce sporządzenia pisma wraz z czytelnym podpisem osoby dysponującej tytułem prawnym do gruntu.

Pozwól swojemu sąsiadowi dokładnie przeanalizować informacje, które od Ciebie otrzymał, a następnie ustal z nim termin spotkania i we własnym zakresie wydrukuj wzór pisma, gotowy do wypełnienia. Zadbaj też o to, by mieć minimum 3 egzemplarze dokumentu, z których jeden będzie przeznaczony dla Ciebie, drugi dla sąsiada, trzeci zaś zostanie dołączony do projektu. Pisemne oświadczenie starannie zarchiwizuj, by móc po nie sięgnąć w sytuacji spornej.

pozwolenie na budowę domu, płotu

Co zrobić, gdy sąsiad nie pozwala na budowę w granicy działki?

Już na etapie planowania budowy musisz wiedzieć, że właściciel sąsiedniej działki zawsze ma prawo odmówić zgody na realizację Twojej inwestycji, jeśli uzna, że jest to sprzeczne z jego interesami. Co za tym idzie, przeprowadzenie części niezbędnych prac budowlanych na jego gruntach może się okazać niemożliwe bez wsparcia lokalnych władz. W sytuacji spornej możesz zwrócić się z oficjalnym wnioskiem do miejscowego starosty, który ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do Twojego pisma. To jednak nie koniec formalności – nawet w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej sąsiad wciąż ma prawo ją zaskarżyć i skierować sprawę do sądu.

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję starostwa, a właściciel gruntów sąsiadujących nie wniesie oficjalnego sprzeciwu, wówczas możesz przeprowadzić na jego terenie wszelkie niezbędne prace. Pamiętaj jednak o tym, by wraz z ich zakończeniem podjąć stosowne działania, mające na celu doprowadzenie sąsiedniej działki do stanu sprzed budowy, czyli zebranie nagromadzonych śmieci, wywiezienie gruzu oraz wyrównanie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność.