.

PRAWNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGRODZEŃ

Wysłane przez      maj 23, 2019     Wszystkie , Inspiracje ogrodzeniowe
PRAWNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGRODZEŃ

PRAWNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGRODZEŃ I ELEMENTÓW W NIM WYSTĘPUJĄCYCH

Ogrodzenie jako element infrastruktury podlega przepisom prawa według Dz.U.2015.0.1422 tj. - Rozporządzenie Minister Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te zawarte są w rozdziale 9 tego dokumentu.

Przepisy te odnoszą się zarówno do samego ogrodzenia jak i elementów w nim występujących tzn. bram i furtek.

§ 41. Przepisy dotyczące ogrodzenia
1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§ 42. Bramy i furtki
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
§ 43. Wymiary bramy
Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.